תקנון

תקנון האתר – רק בריאות

כל המידע והתכנים המופיעים באתר ‘רק בריאות’ נועדו למטרת עיון בלבד ואינם מהווים המלצה רפואית מכל סוג, חוות דעת ולא אמורים להחליף ייעוץ מול גורם מומחה בתחום. השימוש באתר אינו מחליף את האחריות האישית של הגולשים והמשתמשים בו בכדי קבלת ייעוץ גורם רפואי מוסמך.

מערכת האתר, בעלי האתר וכל העוסקים במלאכת בניית/עיצוב האתר אינם גורמים מוסמכים לכתבות ותכנים אלו. ולכן אין לראות בהם משום המלצה / ייעוץ / הדרכה או הכוונה מסוג כזה או אחר.

ביצוע המשימות הרשומות באתר ו/או הטמעת תהליכים כאלה או אחרים המצויים באתר בכל דרך שהיא (לרבות טקסט, וידאו ותמונות) הינם על אחריות המבצע בלבד.

השימוש באתר בעצם מהווה את האישור של הגולשים לכך שהם מסירים כל אחריות לתביעה / תלונה מכל סוג כלפי המערכת, בעלי האתר והעוסקים במלאכה.

אתר ‘רק בריאות’ מציג תכנים לצורך מידע כללי בלבד אשר אינם משמשים כחוות דעת מקצועית ואינם מחליפים את הצורך בייעוץ רפואי פרטני. מטרת התכנים באתר הינה בהרחבת ההבנה בנושאים המוצגים בו, לפני היוועצות עם רופא מומחה. אין להסתמך על הטיפולים המתוארים באתר כהמלצה לטיפול רפואי מסוים או לטיפול באדם ספציפי וכל העושה זאת נוטל על עצמו את מלוא האחריות הבלעדית.

בעל האתר ומפעיליו לא יהיו אחראים בדרך כלשהי לכל נזק, לרבות כספי ו/או רפואי, שייגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הקיים באתר זה.

לבעל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע, תצוגה או תוכנה, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וכדומה הנמצאים באתר זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להשתמש בתכנים המופיעים באתר, או לעשות בהם כל פעולה בדרך כלשהי, ללא קבלת הסכמה ואישור לכך מראש ובכתב מבעל האתר.

חל איסור לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה כלשהי של החוק.

הפורום שבאתר מאפשר השתתפות בקבוצות דיון המאפשרות לקיים שיחות על ידי הודעות ותגובות של הגולשים.

מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי להגביל כניסת גולשים מסוימים לקבוצות הדיון, ולהרחיק משתמשים אשר אינם פועלים לפי כללי התנהגות הולמים.

הגולשים מתחייבים, כי הודעותיהם ו/או תגובותיהם לא יפרו הוראות כל דין ו/או יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, עוזר מספק הוראות לביצוע פעולה המהווה עבירה פלילית, לפי חוקי מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או על חומר הנאסר לפי הוראות כל דין.

הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את בעל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי השימוש באתר ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום על ידו.

מובהר כי בעל האתר רשאי לנקוט כנגד גולש או משתמש אשר יפר את תנאי השימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין, ויהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום הודעה או תגובה על ידו. בנוסף, רשאי בעל האתר להשתמש בכל מידע, לרבות מידע מזהה, אשר נמסר בכל דרך, לרבות ברישום לשירותי האתר, באמצעות דואר אלקטרוני, פניות ישירות ועל ידי כל מידע שנאסף בזמן גלישה.

ידוע לגולשים ולמשתמשים באתר כי בעל האתר ומפעיליו רשאים לקיים פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה, בכל עת ולפי שיקול דעתם, והשימוש באתר וכי רישומי המחשב של בעל האתר ומפעיליו בפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

עצם הגלישה באתר – הגולש מסכים ומאשר לבעלי האתר לשלוח לו הודעות תפוצה, מיילים, מעקב דיגיטלי והכל על פי חוק.

באתר תוכלו למצוא מידע מצדדים שלישיים עליהם אין לבעלי האתר פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבל האתר מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (as is).בעלי האתר אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. לפיכך לא תוכל לבוא לבעלי האתר או מי מטעמו בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתר או ברשימת התפוצה שברשותו ואשר מקורו מצדדים שלישיים. יובהר בזאת כי, הנך פוטר בזאת את האתר, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והנך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר או מי מטעמו בקשר לכך.

שים לב לאמור לעיל הנך פוטר בזה את בעלי האתר או מי מטעמו, מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים ? Links – במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים (“האתרים המקושרים”). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד’. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא לבעלי האתר או מי מטעמו בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. האתר, בעליו וכל גורם הקשור אליו ישירות, אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, בעלי האתר או מי מטעמו אינו מתחייבים כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. בעלי האתר או מי מטעמו רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

באתר ישנן כתבות הנכתבות על ידי צד שלישי, כמו כן, תמונות וסרטונים. חלק, או את כל הכתבות / תמונות והסרטונים ניתן להוריד למחשב או לנייד. אין באחריות בעלי האתר או מי מטעמו לנזק / הפסד / בעיה טכנית כזו או אחרת שעשויים להיגרם למחשב או לטלפון הנייד אליו יורדים הקבצים ואנו מסירים כל אחריות מכך.

יחד עם זאת, אנו עושים כל מאמץ נדרש לוודא שהתכנים המופיעים באתר עוברים ביקורות באופן רנדומלי ותכוף בכדי להביא למצב של תקינות מלאה.

אין קשר בין הכתוב הנ”ל לבין אמינות, מהימנות או נכונות בתוכן המאמרים וכל מדיה דיגיטלית אחרת המופיעה באתר.

קבלת מידע:

בעלי האתר רשאי להפעיל “מפת חום” באתר אשר עוקבת אחר תנועת הגולש באתר. בחלקים ממנו או בכולו.

בעניין זה, בעלי האתר עשוי להיחשף לכתובת המייל ו/או פרטים נוספים של הגולש באתר.

מהן החובות החלות על המשתמש באתר?

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הנך:

 1. מסכים לכל האמור במסמך זה.
 2. מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של בעלי האתר או מי מטעמו, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 3. מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את בעלי האתר או מי מטעמו מכל אחריות בעניין זה.
 4. מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 5. מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.
 6. מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
 7. מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של בעלי האתר או מי מטעמו על פי כל דין, במקרים בהם בעלי האתר או מי מטעמו יחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא בעלי האתר או מי מטעמו רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של בעלי האתר או מי מטעמו, כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר בעלי האתר או מי מטעמו ימצאו לנכון. תכנים שגולשים מוסרים לפרסום באתר מקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות חברתיות, צ’אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים), בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
 8. בעלי האתר או מי מטעמו מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאי בעלי האתר או מי מטעמו לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
 9. בעלי האתר או מי מטעמו אינם נושאים בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת בעלי האתר או מי מטעמו או עמדתם ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

כל תוכן העלול להטעות צרכן; כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור להנהלת האתר ו/או לשירותיה; כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדליזם (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב.

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו.

כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של דיני מדינת ישראל.

כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של בעלי האתר או מי מטעמו ו/או של הספק.

כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו”ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

בעלי האתר או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בעלי האתר או מי מטעמו. בנוסף, בעלי האתר או מי מטעמו יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות בעלי האתר או מי מטעמו לפי כל דין. החליט בעלי האתר או מי מטעמו לפרסם תוכן שמסרת – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. בעלי האתר או מי מטעמו מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של בעלי האתר או מי מטעמו, ולפיכך הוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו”ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

פרטיות

בעלי האתר או מי מטעמו שומר בידיו את הזכות, לפי שיקול דעתו, לעשות שימוש במידע ולהעבירו לידי הרשויות המוסמכות באם: (1) נעשה שימוש באתר לשם ביצוע או כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי (2) יש בשימוש באתר משום פגיעה או כוונה לפגוע בעלי האתר או מי מטעמו, אנשיו, רכושו (3) במקרי חירום שבהם נשקפת סכנת חיים ברורה ומידית למשתמש (4) כנדרש על פי החוק.

בעלי האתר או מי מטעמו יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שבעלי האתר או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 2. על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי בעלי האתר או מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה בעלי האתר או מי מטעמו יהיה רשאי להביא לידיעתך מידע כאמור:
 3. כתובת מגוריך או לכתובת אחרת
 4. לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך
 5. לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון
 6. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ”ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
 7. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.
 8. ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 9. לצורך תחזוקת האתר.
 10. לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
 11. ככל שתהיה מעוניין להפסיק לקבל מידע כלשהו מבעלי האתר או מי מטעמו בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת בעלי האתר או מי מטעמו לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך באתר ואנו נשתדל להיענות לפנייתך.

בעלי האתר או מי מטעמו רשאי לשמור את המידע כאמור ולהשתמש בו לצרכיו על-פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.

מודעות באתר

בעלי האתר או מי מטעמו ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות מכל סוג שהוא לתוכן המודעות שמתפרסמות או שתתפרסמנה באתר. אין לראות בפרסומים אלה המלצה או עידוד מטעם בעלי האתר או מי מטעמו לרכוש שירותים או מוצרים שמוצעים על-ידי המפרסמים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמו. בעלי האתר או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר מודעות לא ראויות או מודעות שיפגעו במשתמשים או שיעוררו מחלוקות ומחאות.

כל עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את בעלי האתר או מי מטעמו כצד בעסקה או כאחראי בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך האתר עצמו.

שירותי ייעוץ

שירותי ייעוץ וכמו כן כל שירות או מוצר אחר הניתן על ידי צד שלישי (כגון: מפרסמים באתר, מומחים, בעלי מקצוע וכו’) הם עצמאיים ואין להם כל קשר לבעלי האתר או מי מטעמו.

לכן, מבקש השירות או רוכש המוצר לוקח על עצמו את האחריות על טיב השירות ו/או המוצר ומסיר כל טענה או תלונה באשר היא כלפי בעלי האתר או מי מטעמו.

חשוב להבהיר – המפרסמים באתר עוברים בדיקה קפדנית לפני העלאת התכנים. יחד עם זאת, אין אנו אחראים לאיכות התוכן, השירות או המוצר. אין אנו קובעים את העלויות שהם מבקשים באם יש כאלה ואין אנו מכירים אותם באופן אישי. ולכן כל טענה או תלונה באשר היא כלפי הטבות, עלויות, סוגי שירות, מתנות או כל דבר אחר היוצא מהם אל המבקשים אותם – אינם קשורים לבעלי האתר או מי מטעמו בשום דרך ואנו מסירים כל אחריות על דברים אלו.

במקרה של תלונה או טענה – יש לפנות ישירות לאדם/חברה/מכון מהם קיבלת את השירות או המוצר.

הפרטים שלהם נמצאים באתר אך אם לא מצאתם את הפרטים ניתן לפנות אלינו ואנו נעביר אותם אליכם ללא היסוס.

ניתן לפנות אלינו במייל :[email protected] עם הכותרת: פנייה לבעל מקצוע בשם ****. או לפנות אלינו באמצעות טופס צור קשר באתר.

אבטחת מידע

בעלי האתר או מי מטעמו ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת בעלי האתר או מי מטעמו אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך בעלי האתר או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

מהי עלות השימוש באתר?

בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, בעלי האתר או מי מטעמו אינו גובה, בשלב זה, כל תשלום. במידה ובעלי האתר או מי מטעמו יחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

יחד עם זאת, ישנה אפשרות להצטרף כחבר מועדון באתר ועל כך ייגבה תשלום חודשי קבוע של 9.90 שקלים וזאת אך ורק במידה והגולש החליט להצטרף כחבר מועדון על דעת עצמו.

עצם ההצטרפות למועדון מאשרת כי הגולש הצטרף מרצונו החופשי ולא נעשה כל מאמץ מצד בעלי האתר או מי מטעמו כדי להכריח או לחייב את הגולש להצטרף כחבר למועדון.

עלות ההצטרפות עושיה להשתנות עם הזמן ובעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעשות זאת אך הסכום הסופי יירשם מראש באתר ובפלטפורמות השונות.

מהי אחריותו של בעלי האתר או מי מטעמו לגבי האתר?

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (As Is) השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין בעלי האתר או מי מטעמו מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או במכלל ביחס

 1. למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים לבעלי האתר או מי מטעמו ומפורסמים באתר על ידו,
 2. לחומר, למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר
 3. לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו.
 4. לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים לבעלי האתר או מי מטעמו ומפורסמים באתר על ידו) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.
 5. בעלי האתר או מי מטעמו לא יהא אחראי למקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת בעלי האתר או מי מטעמו . במקרים בהם בעלי האתר או מי מטעמו יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, בעלי האתר או מי מטעמו לא יישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטיים.

לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הנך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

מהי אחריות בעלי האתר או מי מטעמו לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך בעלי האתר או מי מטעמו אינו מתחייב ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיוב’. לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי בעלי האתר או מי מטעמו ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של בעלי האתר או מי מטעמו ו/או של צד שלישי, שהרשה לבעלי האתר או מי מטעמו להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר או מי מטעמו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי בעלי האתר או מי מטעמו לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. בעלי האתר או מי מטעמו אינו טוען לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לבעלי האתר או מי מטעמו רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו”ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוין.

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.

שימוש בלתי ראוי

בעלי האתר או מי מטעמו שומר בידיו את הזכות, לפי שיקול דעתו, למנוע בכל עת שימוש באתר על ידי המשתמש עקב שימוש לא ראוי בשירותים, לרבות כל שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים באתר, פרסום והפצת חומר מסחרי, מעליב, בלתי מוסרי או שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.

בקשה ואזהרה

בעלי האתר או מי מטעמו מתייחס בחומרה רבה לניסיונות להטריד, לשקר, לרמות ולהטעות. למרות שמדובר בתקשורת באינטרנט והפיתוי לנסות ולהתחזות ולרמות קיים, קל לאתר משתמשים בעזרת המשטרה, שעה שיש חשד לעבירה על החוק.

הטרדה באמצעות האינטרנט היא הטרדה לכל דבר ומהווה עבירה על החוק, ממש כמו הטרדה בטלפון, היות ונעשה שימוש פלילי וניצול לרעה של מתקנים ותמסורת של “בזק”. מן הראוי להדגיש כי לפי סעיף 30 לחוק הבזק, הרי ש”המשתמש במתקן בזק באופן שיש בו כדי לפגוע, להפחיד, להטריד, ליצור חרדה או להרגיז שלא כדין, דינו מאסר שלוש שנים”. כמו כן, נציין שקיימים חוקי מדינה נוספים המתייחסים להטרדה, הצקה, התחזות ורמאות התקפים לתקשורת באינטרנט.

אנו מבקשים מהגולשים להימנע מהפרעות כגון אלה לפעילות התקינה של האתר. אנו מזהירים את אלו שינצלו לרעה את האתר, כי ננקוט נגדם באמצעים העומדים לרשותנו על-פי חוק.

האם בעלי האתר או מי מטעמו ישנה את האתר או יפסיק את פעולתו?

בעלי האתר או מי מטעמו יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. בעלי האתר או מי מטעמו יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא לבעלי האתר או מי מטעמו בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

האם בעלי האתר או מי מטעמו ייתן תמיכה למשתמשים באתר?

מעבר לעזרה השוטפת אשר בעלי האתר או מי מטעמו מציע למשתמשים באתר, בעלי האתר או מי מטעמו אינו מתחייב ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא לבעלי האתר או מי מטעמו בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

האם בעלי האתר או מי מטעמו ישנה את תנאי השימוש באתר?

בעלי האתר או מי מטעמו יהא רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

שונות

 1. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.
 2. כל השתהות של בעלי האתר או מי מטעמו בקיום זכות המגיעה לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו של בעלי האתר או מי מטעמו מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.
 3. כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.
 4. בעלי האתר או מי מטעמו רשאי למחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר

סמכות שיפוט והדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז.

לכל עניין, ניתן לפנות אלינו במייל :

[email protected]

עם כותרת מתאימה לעניין, או דרך טופס צור קשר באתר.

תודה

כבר נגמר הדייט שלנו?

תנו לנו לפחות לשלם עליכם!
ים של הטבות לנרשמים עכשיו:

חולים על בריאות?

רוצים לזכות בהמון תכנים והטבות בלעדיות?
השאירו פרטים וביחד נשמור על הבריאות.

דילוג לתוכן